O projekcie

Tytuł projektu:

„Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia – innowacyjne studia magisterskie”

Projekt finansowany jest z funduszy norweskich, funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych otrzymanych w ramach realizacji programu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na lata 2014-2016 „Rozwój Polskich Uczelni”.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Opis projektu:

Zmiany jakie zachodzą w środowisku maj a wpływ na jakość życia mieszkańców, którzy powinni mieć świadomość potrzeby monitorowania środowiska, planowania działań w celu jego ochrony oraz kontroli efektów działań. Aktualnie zbierana jest bardzo duża liczba informacji o środowisku, do analizy których wymaga się kompetentnej kadry.

Główny cel projektu to uruchomienie interdyscyplinarnych studiów magisterskich „geoinformacja” na Wydziale Nauk Geograficznych                oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. 

Cele szczegółowe to:

1. Powołanie Rady Programowej i Rady Biznesu,

2. Przygotowanie programu studiów

3. Kształcenie studentów,

4. Organizowanie konferencji.

Rezultatem będzie wykształcenie minimum 30 a maksimum 60 studentów – zgodnego z wymaganiami stawianemu przez rynek pracy – oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni.

Cele będą osiągnięte poprzez opracowanie programu studiów, współpracę z praktykami, kształcenie.

Korzyściami będą:

  • wzrost kwalifikacji absolwentów,
  • podniesienie konkurencyjności regionu łódzkiego oraz jakości kształcenia,
  • nawiązanie współpracy z uczelnią norweską.

KIERUNEK STUDIÓW GEOINFORMACJA

Kierunek studiów GEOINFORMACJA prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki. Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

Ideą studiów jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej (GIS), teledetekcję cyfrowa, Topograficzna Bazy Danych, metody analiz przestrzennych, podstawy geodezji, podstawy programowania, bazy danych. Studia obejmują szereg przedmiotów o różnych zakresach, które dają wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. W trakcie studiów wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie użytkowe ArcGIS, Geomedia, AutoCad (również na komputerach studentów).